Logo FSO

Współpraca z OPP

FSO udostępnia niewykorzystywane przestrzenie na terenie Zakładu Żerań na rzecz działań społecznie użytecznych, następującym organizacjom:

Od stycznia 2019 roku na terenie niewykorzystywanego obecnie budynku Lakierni, Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki prowadzi działalność, której celem jest ochrona: zabytków techniki i przemysłu oraz wszelkiego dziedzictwa postindustrialnego; propagowanie i promowanie działań edukacyjno-kulturalnych upowszechniających wiedzę o narodowym dziedzictwie; organizacja wystaw; opieka nad dobrami kultury – ochrona, konserwacja, rewitalizacja, łącznie z pozyskiwaniem źródeł finansowania i opracowaniem programów adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji; organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości historycznej i kulturowej. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Fundację prosimy o odwiedzenie strony http://www.fozpit.org/

Od stycznia 2016 roku na terenie niewykorzystywanej obecnie części budynku Tłoczni, Stowarzyszenie Praktyków Kultury prowadzi działalności o charakterze wychowawczym i oświatowym skierowaną do dzieci i młodzieży. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie prosimy o odwiedzenie strony www.praktycy.org

Od stycznia 2016 roku na terenie niewykorzystywanego obecnie budynku biurowego Tłoczni, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi prowadzi działalności wspierającą rozwój kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat działań podejmowanych przez Fundację prosimy o odwiedzenie strony www.frk.pl