Logo FSO

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE

data publikacji 22.11.2021r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zawiadamia o planowanej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w łącznej kwocie 150 818 000,00 zł. Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 21 grudnia 2021 roku.
Sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę powzięcia uchwały o wypłacie zaliczek, zostało sporządzone na dzień 30 września 2021 roku.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 14 grudnia 2021 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

*********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.06.2021

*********************

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Wezwanie 5 z 5, data publikacji 03.12.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 4 z 5, data publikacji 17.11.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 3 z 5, data publikacji 30.10.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 2 z 5, data publikacji 14.10.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

*********************

Wezwanie 1 z 5, data publikacji 28.09.2020r.
Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia  w  siedzibie,  ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa,  dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

**********************

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24.09.2020