Logo FSO

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu

Strony są skierowane do nabywców produktów i usług FSO S.A. z siedzibą 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, zwanego dalej dostawcą oraz do osób interesujących się motoryzacją.
Obejmują lub mogą obejmować:

 • przekazywanie informacji handlowej o dostawcy i podmiotach z nim współpracujących w ramach sieci sprzedaży i serwis,
 • przekierowania do podmiotów współpracujących w sprzedaży i / lub serwisie,
 • dostęp do informacyjnych baz danych dostawcy o produktach, częściach zamiennych, usługach, sieci sprzedaży i sieci serwisu,
 • zbieranie informacji o preferencjach w zakresie oferowanych produktów i usług,
 • udzielenie i przesłanie e-mailem odpowiedzi na zadawane pytania techniczne i / lub marketingowe oraz przesyłanie ofert.

Informacje prezentowane na stronach dostawcy nie są ofertą handlową.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). 
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Dostawcą. 

Zasady zachowania poufności informacji

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • dane niezbędne ( typu: adres poczty elektronicznej niezbędny do udzielania użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie techniczne i / lub marketingowe; imię i nazwisko, nazwa, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej kontrahenta niezbędny dla przesłania oferty i / lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie),
 • dane anonimowe ( typu: preferencje dotyczące produktów, usług zbierane w drodze przeprowadzanych ankiet),
 • dane techniczno – eksploatacyjne, charakteryzujące sposób komunikacji w sieci www ( typu : adres IP, czas nawiązania połączenia, żądany adres URL, informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji połączenia, informacje o przeglądarce użytkownika).

Ochrona danych:

 • dane są przetwarzane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie w obiektach objętych kontrolą.

 

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.fso-sa.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.fso-sa.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.fso-sa.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.fso-sa.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.fso-sa.com.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna, adres siedziby: 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, adres do doręczeń: 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000006822, NIP: 113-01-17-534, REGON: 011646854, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 213.077.901,00 PLN, adres poczty elektronicznej: info@fso-sa.com.pl, tel.: + 48 22 230 2560.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fso-sa.com.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fso-sa.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.fso-sa.com.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fso-sa.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fso-sa.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.